La Clare Mansion b 1
La Clare Mansion b 3
La Clare Mansion b 4
La Clare Mansion b 2

La Clare Mansion Apartment

More Insights…

La Clare Mansion b 5
La Clare Mansion b 6

Japanese bathtub design.